Saara Jaakontyttären tunnustus

Selkäpiitä karmiviin kohtaloihin kuuluu Saara Jaakontytär Ursinuksen tapaus Suuren Pohjan sodan alkuvuosilta 1700-luvun Rantasalmella.

Saaran vanhemmat olivat Rantasalmen kirkkoherra Jacob Ursinus (Viipuri? – 1704 Rantasalmi) ja hänen ensimmäinen vaimonsa Margareta Nilsintytär Lindormi. Jacobin toinen puoliso oli Regina Udnie, jonka juuret juontavat Skotlannin ylimyssukuihin [1].

Säätyläisten tavoin Saaran puolisoksi valikoitui Karjalan ratsuväkikomppanian Jacob Zitting (1673 – 1730) – tämän vanhemmat olivat Jacob Zitting vanhempi (n 1606 – 1676) ja edellä mainittu kirkkoherran toinen puoliso Regina Udnie. Puolisot olivat siis lapset kirkkoherran ja hänen vaimonsa ensimmäisistä avioliitoista!

Luutnantiksi lopulta ylennyt Jacob oli hankkinut omistukseensa 1695 Miettilän rusthollin Samuli Junnikaiselta 62 riikintaalerilla, mutta sota vei miehen rintamalle. Poissaollessa Saara synnytti lapsen, jonka häpeissään hukutti. Lapsen isäksi väitettiin naimatonta aatelismiestä Adam Pistolekorsia.

[1]  https://juhansuku.blogspot.com/2007/09/udny-of-tillery.html.


Rantasalmi syyskäräjät 8.10.1708. KA http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=24171799

"Cronones Länsman Wälförståndig Lars Jöranson anklagade Lieutenantens af Carelska ordinarie Cavalleriet Regementet Jacob Zitting hustru ifrån denna S:n af Mietillä gård Sara Jacobsdotter Ursina ungefär emot 40 åhr gammal, hwilken förl:na 4 Aug: ett oägta barn födt och det efter födhten aflaga taagit, det hon sammanaflat med en ogift ung person Adam Pistolkors ben?, han förl:na Sommar i Wiborg sig engagerat under ?unaberg lägens förclub, bling infanterie af H:r Öfwerstelieut:t Stjernestråhls Bataillon, h?ställandes saken Rättens närmare undersökning och utslag."

Rantasalmen käräjillä puitiin tapausta, joka oli sen aikaisessa elämässä varsin poikkeavanlaatuinen. Lapsenmurhan tuomio oli ankara: roviolla polttaminen. Kuninkaallinen hovioikeus otti asiaan myös kantaa, mikä paljastuu Rantasalmen kuolleiden luetteloon riipustetusta selityksestä.

Rantasalmi kuolleet 13.12.1708 KA http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=11915166

"Leutnantens under ordinarie Cavallerie Jacob Zittingz hustru Sara Jacobz dåtter Ursina, aflade et oächta barn, i sin mans frånwaru i krijg, med ogiftta adelsman Adam Pistohlkårs det hon i watnet förqwäfde och mördade: hwarföre hon eftter Häradz Rättens doom och Kongl. Håfs Rättens approbadn: blef dh 16: halshuggen och bolhbränden på Öster Sijdan om kyrkian."

Kuolemaantuomio toteutettiin kirkon vieressä joulukuussa 1708. Lain vaatima elävältä polttaminen kuitenkin ohitettiin katkaisemalla kaula.

Mutta – lienee aika täydentää tarinaa Skopa -haaraan liittyvällä kertomuksella.

18.5.1711 Rantasalmen käräjillä puntaroitiin kirkkoherran tyttären Sara Jacobsdotterin pari päivää ennen mestaustaan tekemää viimeistä tunnustusta, jossa hän väitti renkinsä Kalle Skopan saattaneen hänelle lapsen.

Rantasalmen käräjät 18.5.1711. KA http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=24166510

"På anledning af framlne Sara Jacobsdotters yttersta giorde bekännelse de 14 Decemb: 1708 för Capellanerne Mattias Pardanus och Henrich Winter att hennes förra dräng Carl Skåpa uti hennes mans fronwahro på fältkåg? rådt henne med barn, som i otijd? för henne skolat missgått, anklagade nu Skåpa derföre, emedan han eij förr kunnat för sätia ställas hwarföre blef Carl Scåpa sådant förehållit med allfwarlig förmaning att bekiänna sanningen, men han nekade enstämligt till sanningen, säjandas sig den tijden en gåft? warit och inta?abel till sådant warit; Häradz Skrifwaren så wähl som nemden berättade honom i fult roop och rychte för en flijt gierning warit, förmenandes derhoos Sara Jacobzdotter på sitt yttersta eij kunnat säija osandt och liuga på sig den såd grof synd, men han nekade enständigt dertill och som Rätten hwarcken genom prästerskapetz intalan ach persuasioner eller honom förestälte förmaningar kunde få honom till nogon bekännelse, eij heller woro någre wittnen I detta måhl att afhöras; dy afsades eftter öfwerläggiande med nemden, det mehrbemte Carl Skåpa skall I förmågo af det 19 Cap: Tingh: B: och Kongl-Maijtz de 30 Octob: 1695 med sielf sins Edh wijd nästa Ting erhålla, att han med Öfwannämde Sara Jacobsdotter aldrig nogon beblandelse hafte, eller henne med barn rådt, hwareftter sedan Rätten sig wijdare yttrandes warder."

Kallea vaadittiin kahden Rantasalmen kappalaisen kuulustellessa tunnustamaan tekonsa, mutta hän vannoi syyttömyyttään. Käräjäoikeudella ei ollut asialle todistajia, ja aikansa kärtettyään syyttäjät tyytyivät vaatimaan Kallelta syyttömyyden vakuudeksi valan käsi Raamatulla heti seuraavilla syyskäräjillä. Näin tapahtuikin, mutta ilmeisesti kunniallisen miehen maine kuitenkin kärsi.

Kuka oli Saaran renki Kalle Skopa? Siitä on oma tarinansa.